Privaatsupoliitika

Link: Privaatsuspoliitika (PDF)

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Privaatsuspoliitikas (poliitika) on sätestatud põhiteave teie isikuandmete töötlemise kohta, kui te suhtlete ettevõttega UAB SME Finance (ettevõte või meie) ja kui kavatsete kasutada või kasutate meie teenuseid ning ka kandideerimisel meie pakutavatele töökohtadele.

 

Teie isikuandmete vastutav töötleja oleme meie, ettevõte:

 

UAB SME Finance
Juriidilise isiku kood 304254910  
Asukoha aadress Antano Tumėno tn 4-15, Vilnius, Leedu  
E-posti aadress [email protected]  
Telefoninumber (8-634) 11 115  
Andmekaitseametniku (AKA) e-post [email protected]  

 

Meie töödeldavate isikuandmete subjektiks olete teie, st füüsiline isik (meie pakutavatele töökohtadele kandideeriv isik, töötaja, töötaja pereliige, juhtorgani liige, aktsionär) ja juriidilise isiku, kes taotleb meie pakutavate teenuste osutamise eesmärgil sõlmida lepingut, esindaja, ettevõtte juht, aktsionär, juhatuse või muu kollegiaalse organi liige, käendaja, tegelik kasusaaja jm.

 

Isikuandmeteks peetakse ükskõik millist teavet, mille olete meile ise esitanud või mis on saadud muudest allikatest ja mille järgi saame teid tuvastada. Tavaliselt, kuid mitte alati, on need teie ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed, andmed meiega sõlmitud lepingute ja neis sisalduvate kontoandmete kohta, andmed elektroonilise panganduse kasutamise kohta, vestluste salvestised, kui helistate meile konsulteerimiseks, või videovalvekaameratega salvestatud teie videoandmed jm.

 

Kui teil on teie isikuandmete töötlemise, kasutamise, kaitse või selle poliitika kohta küsimusi, võtke ühendust ettevõtte UAB SME Finance andmekaitseametnikuga. Kinnitame teile, et teeme teie isikuandmete kaitseks kõik meist oleneva.

 

Poliitikat võib uuendada. Sellistel juhtudel avaldatakse poliitika uuendatud versioon ettevõtte veebilehel.

 

 1. MIDA ME TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL JÄRGIME?

Isikuandmete töötlemisel järgime privaatsuspoliitika, isikuandmete kaitse üldmääruse, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse, Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide sätteid ning järelevalveasutuste juhiseid ja soovitusi.

 

Teie isikuandmete töötlemisel järgime seaduslikkuse, aususe, läbipaistvuse, andmetöötluse ulatuse ja aja piirangute (vähendamise), täpsuse põhimõtteid ning me ei kogu ega töötle ebavajalikke andmeid ja ei nõua, et andmesubjektid selliseid andmeid esitaksid.

 

 1. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TEENUSTE PAKKUMISE TAGAMISEKS

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise toiming

 

Kuna me oleme rahaasutus, oleme kohustatud nõuetekohaselt rakendama õigusaktidega kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätteid. Sel eesmärgil töötleme teie – meie klientide esindajate ja (või) kasusaajate – andmeid. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise toimingute rakendamisel järgime õigusaktide ja ettevõtte sise-eeskirjade sätteid.

Enne kliendiga ärisuhte sõlmimist teeme kindlaks kliendi esindaja ja (või) kasusaaja isiku.

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kogutavad isikuandmed tuleb üldjuhul teil endal otseselt esitada (nt teie isikut tõendava dokumendi andmed jm). Lisaks on meil õigus saada teie kohta isikuandmeid muudest seaduslikest allikatest (nt registreid haldavalt riigiasutuselt Registrų Centras, muudest eespool nimetatud eesmärgil kasutatavatest andmebaasidest).

 

Nimetatud eesmärgil säilitame teie isikuandmeid kuni 8 aastat alates tehingu teostamise kuupäevast või kliendisuhte lõppemise kuupäevast.

 

Milliseid andmeid me teie kohta kogume

 

Püüame koguda teie kohta võimalikult vähem teavet. Tegevuste arendamiseks ja kvaliteetsete teenuste osutamiseks kogume teie kohta vähemalt järgmisi peamisi isikuandmeid:

 

 • peamised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress või aadress kirjavahetuseks;
 • identifitseerimisandmed: isikudokumendi andmed, näofoto, IP-aadress, internetipanga sisselogimisandmed ja muu sirvimisteave, sealhulgas andmed selle kohta, millal ja kus logisite sisse meie veebipanka ning veebilehele või muudele elektroonilistele platvormidele;
 • andmed teie tehingute ja muude sõlmitud lepingute kohta meie partnerite UAB SME Bank ja meie grupi ettevõtetega, olenevalt sellest, milliseid teenuseid teile osutatakse;
 • finantsandmed: rahaliste vahendite päritolu, elukohariik maksustamise eesmärgil, pangakontod, maksedokumendid, rahalised kohustused, varad, nende liigid ja väärtus, krediidiajalugu ja krediidivõime, kulud ja tulud, finantseesmärgid.
 • Majandusandmed: teie praegune / endine töökoht, teie majandus- ja äritegevus (põllumajandustootja, füüsilisest isikust ettevõtja jm), sissetulekute stabiilsus ja muud sissetulekuallikad;
 • sotsiaaldemograafilised andmed: sugu, perekonnaseis, ülalpeetavate arv ja perekonnaandmed;
 • andmed teie veebikäitumise ja -harjumuste kohta, mille teeme kindlaks teie käitumise põhjal meie veebilehel, iseteeninduse veebilehel või muude meie grupi ettevõtete või meie partnerite SME Bank elektrooniliste kanalite kasutamisel (teie nõusolekul);
 • õigusaktide nõuete täitmisel saadud andmed, näiteks kohtute, notarite, kohtutäiturite, õiguskaitseorganite jm päringute alusel saadud andmed.
 • Muud andmed, mis võivad puudutada teie võlgnikke / krediidiandjaid ja tegelikke kasusaajaid, nõudeõiguste üleminekul saadud andmed ning kui see on osutatava teenuse jaoks vajalik, kogutakse teie nõusolekul terviseandmeid, kuid mingeid muid erikategooriate isikuandmeid ei koguta, välja arvatud, kui te need meile vabatahtlikult avaldate.

Teenuste osutamine ja sõlmitud lepingute haldamine

 

Klientidele teenuste osutamisel töötleme teie – meie klientide ja (või) tagatisvahendid andnud isikute ning kasusaajate – andmeid lepingute sõlmimise ja sõlmitud lepingute täitmise eesmärgil ja alusel. Seejuures järgime rangelt meile rakendatavate õigusaktide nõudeid.

 

Klientidele teenuste osutamiseks on meil õigus töödelda kliendi, kelle esindaja või kasusaaja te olete, taotluses märgitud teie isikuandmeid (nt kontaktandmeid), tehingute ja lepingute sõlmimise ja täitmisega seotud andmeid ning muid, meie teenuste osutamiseks vajalikke isikuandmeid. Mis tahes juhtudel töötleme klientide esindajate (või tagatisvahendid andnud isikute või kasusaajate) andmeid ainult ulatuses ja viisil, mis on vajalik teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ja meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Kui sõlmitud lepingus märgitud klient, kelle esindaja te olete, ei täida nõuetekohaselt oma kohustusi meie kui võlausaldaja ees, on meil õigus algatada võlgade sissenõudmise ja haldamise toimingud. Nimetatud eesmärgil võime töödelda lisaandmeid oma laenuvõtjate, nende esindajate, tagatisvahendid andnud isikute kohta, nt kontrollida nende krediidivõimet, töösuhet, finantsseisu, olemasolevat vara, vara pandiõigusi. Neid andmeid saame hankida seaduslikest allikatest, näiteks riigiasutuse Registrų Centras hallatavatest andmebaasidest, pensioniametilt SODRA, Leedu Pangalt (Lietuvos Bankas), ettevõttelt UAB Creditinfo Lietuva või muudest allikatest. Pidage meeles, et rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral võime edastada andmed oma kliendi või tagatisvahendite andja võlgnevuse kohta krediidibüroole UAB Creditinfo Lietuva ja (või) Leedu Pangale.

 

Säilitame oma klientide esindajate ja muude nimetatud füüsiliste isikute andmeid 10 aastat alates asjakohase lepingu täitmise kuupäevast. Kui õigusaktides on sätestatud asjakohaste andmete jaoks pikem säilitamise tähtaeg, saame säilitada andmeid pikema aja kestel. Pikem isikuandmete säilitamise tähtaeg võib olla vajalik meie huvide kaitseks või võla nõuetekohaseks haldamiseks ja sissenõudmiseks.

Kui ettevõte osutab teatud teenuseid (nt liisingu- või tagasirendi teenuseid), võime paluda teil installida oma kasutatavale ja ettevõttele omandiõigusega kuuluvale varale üleilmse asukoha määramise satelliitnavigatsiooni süsteem (GPS) ning anda meile juurdepääs, mis võimaldab asjakohaste teenuste osutamise kestel ettevõttel, kui hoolikal omanikul, selle vara asukohta kontrollida. Sel juhul saame erandjuhtudel kontrollida ettevõttele kuuluva vara asukohta, kui meil on teavet / põhjendatud kahtlusi, et vara on ohus (nt kahtlustame, et vara kasutatakse ebaseaduslikult, on varastatud jm) ja (või) meiega sõlmitud lepingut ei täideta nõuetekohaselt. Mis tahes juhul ei salvesta me pidevalt andmeid vara asukoha kohta ja vara asukohta kontrollitakse reaalajas. Muuhulgas, kui ettevõtte kahtlused leiavad kinnitust, et vara on tõesti ohus, saab ettevõte edastada saadud teabe vara asukoha kohta õiguskaitseorganitele.

 

 • ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

Meie veebilehel saate tellida meie tegevusalasid ja teenuseid kajastavad uudiskirjad. Kui tellite uudiskirjad, töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, st asjakohaste uudiskirjade saatmise eesmärgil. Andmetöötluse aluseks on teie nõusolek, mida kinnitab uudiskirjade tellimine meie veebilehelt. Eespool nimetatud eesmärgil töötleme teie nime ja e-posti aadressi.

 

Sel juhul on isikuandmete säilitamise tähtaeg 3 aastat alates teie nõusoleku saamise päevast, v.a kui te selle nõusoleku enne kehtestatud säilitamisperioodi lõppu tühistate.

 

Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 69 osas 2 sätestatut järgides võib ettevõte oma õiguslike huvide tagamise eesmärgil töödelda otseturunduse eesmärgil ka oma klientide ja nende esindajate või tagatisvahendite andjate andmeid.

 

Teil on õigus ükskõik millal meie uudiskirjadest loobuda. Selleks tuleb teil klikkida saadetavate uudiskirjade allosas oleval lingil või teavitada meid e-posti aadressil [email protected].

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TEIE PÄRINGUTE ESITAMISE KORRAL

Saate meiega ühendust võtta e-posti või telefoni kaudu, lisaks esitada päringuid ka suhtlusvõrgustiku kontode kaudu ja (või) muul viisil meiega ühendust võtta. Sel juhul töötleme teie esitatud andmeid selleks, et hallata teilt saadud päringuid, tagada osutatavate teenuste kvaliteeti, sh erinevate seadusest tulenevate nõuete järgimiseks ja meie õiguslike huvide kaitsmiseks. Päringu tegemisel esitatud isikuandmete töötlemise aluseks on ettevõtte õiguslikud huvid.

 

Päringute esitamisel järgige vähemalt isikuandmete kaitse miinimumnõudeid ega avaldage üleliigseid isikuandmeid, mis ei ole teie eesmärgi saavutamiseks vajalikud (esitades ettevõttele taotluse, kaebuse, päringu või muul viisil ühendust võttes).

 

Päringute esitamisel edastatud andmeid säilitame kuni 3 aastat. Kuid arvestage sellega, et see periood võib olenevalt ettevõttele edastatud isikuandmete sisu, olemuse ja muude asjaolude tõttu erineda. Ettevõte võib teie isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik ettevõtte (või teiste isikute) õiguste ja õiguslike huvide kaitseks, teie päringute nõuetekohaseks haldamiseks, kaebuste uurimiseks või lahkarvamuste lahendamiseks ning muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 

 1. TÖÖTAJAKANDIDAATIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meil on õigus töödelda teie isikuandmeid, mis on esitatud ettevõtte pakutavale töökohale kandideerimisel (nt elulookirjeldus, motivatsioonikiri jm). Teie loetletud isikuandmeid töötleme teie nõusoleku alusel, mida kinnitate asjakohaste andmete esitamisega.

 

Säilitame teie isikuandmeid, mida te esitasite ettevõtte pakutavale töökohale kandideerimise eesmärgil, sõltuvalt konkreetse valiku kestusest. Valiku lõppedes töötleb ettevõte teie isikuandmeid ainult juhul, kui annate selleks eraldi nõusoleku.

 

Kui esitate meile oma isikuandmed, kui kandidaatide konkurssi ei ole välja kuulutatud, võime teie asjakohaseid isikuandmeid säilitada kuni 1 aasta, eesmärgiga kasutada neid järgnevate personalivalikute korral. Oma esitatud andmete töötlemiseks antud nõusoleku saate ükskõik millal tagasi võtta, teavitades meid sellest e-posti aadressil [email protected].

 

Esitades meile oma isikuandmed, et osaleda toimuvatel või tulevastel valikutel, peaksite järgima vähemalt andmekaitse miinimumnõudeid, s.t ärge esitage üleliigset teavet, mis ei ole teie kandidatuuri hindamiseks asjakohane või vajalik.

 

 1. VEEBILEHEL KASUTATAVAD KÜPSISED

Kui te külastate meie veebilehti www.smefinance.lt või www.smego.lt, võime töödelda teie IP-aadressi ja muid võrguandmeid, kui te seda võimaldate. Neid andmeid kogutakse küpsiste ja (või) sarnaste tehnoloogiliste lahenduste abil kasutaja nõusolekul. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie veebibrauserisse ja salvestatakse teie seadmes (nt arvutis või telefonis). Küpsised edastatakse teie arvutisse meie veebilehe esmakordsel külastamisel.

 

See võimaldab meie veebilehel teie toiminguid, valikuid ja tehinguid teatud ajavahemiku kestel meeles pidada. Küpsiste eesmärk on tagada veebilehe tõhus ja turvaline toimimine ning analüüsida veebilehe külastajate harjumusi. See võimaldab veebilehte selle külastajate vajadustega paremini kohandada. Teatud liiki küpsised (kohustuslikud ja analüütilised küpsised) on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja nende küpsiste tagasilükkamise korral ei pruugi veebileht korralikult toimida.

 

Kehtivuse kestuse järgi jagunevad küpsised lühiajalisteks seansiküpsisteks (kustutatakse pärast külastaja sirvimisseansi lõpetamist) ja pikaajalisteks (salvestatakse pikemaks ajaks). Küpsiseid saab klassifitseerida ka selle järgi, kas need kuuluvad esimesele osapoolele (näiteks veebilehe haldajale) või mõnele kolmandale osapoolele (näiteks veebireklaami korraldajatele).

 

Ettevõtte veebilehel kasutatakse järgmiseid küpsiseid:

 

Kohustuslikud (tehnilised) küpsised on vajalikud veebilehe ligipääsetavuse ja toimimise tagamiseks ning aitavad analüüsida veebilehe või mobiilirakenduse sisu külastaja seadmes. Kohustuslikud tehnilised küpsised tagavad veebilehe ja mobiilirakenduse funktsionaalsuse, kohandudes külastaja vajadustega. Ilma nende küpsisteta võib veebilehe toimimine häiruda ja ilma nendeta ei saa veebilehte täiesti vabalt kasutada, mistõttu puudub võimalus neist keelduda. Kohustuslikud tehnilised küpsised ei kogu külastajate kohta teavet, mida saaks turunduseks kasutada.

 

Analüütilisi (statistilisi) küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate vajaduste paremaks mõistmiseks ja lehe toimingute külastajate vajadustele kohandamiseks. Need küpsised lasevad jälgida veebilehel enim vaadatud pakkumisi, uudiseid ja saada muud kasulikku teavet ning aitavad analüüsida veebilehe toimimist, hinnata, mis on hästi tehtud, mis toimib tõhusalt ja mida tuleks täiustada, mistõttu ei saa neist loobuda. Analüütiliste küpsiste abil kogutud teave ei ole individualiseeritud ja seda üldistatult kasutatavat teavet saab kasutatada veebilehel toimuvate reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Meie kasutatavaid küpsiseid on üksikasjalikult kirjeldatud küpsisepoliitikas, mille leiate meie eespool osutatud veebilehtedelt.

 

Küpsiste kasutamist saate hallata oma veebibrauseri seadeid muutes. Kuna iga brauser on erinev ja kui te ei tea, kuidas oma küpsiste seadeid muuta, soovitame tutvuda selle kasutamise teatmike ja juhistega.

Kui te ei soovi, et küpsised koguksid teavet, keelduge brauseri seadetes küpsiste kasutamisest. Kuid teatud liiki küpsised (nt kohustuslikud küpsised) on vajalikud veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja nende küpsiste tagasilükkamise korral võib veebileht lakata korralikult toimimast. Täpsema kasuliku teabe küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta leiate veebilehelt www.allaboutcookies.org.

 

 • ISIKUANDMETE SAAJAD

Tegevust arendades võime kaasata asjakohaseid teenusepakkujaid (nt andmesalvestusteenust pakkuvad ettevõtted, tarkvara arendavad ja toetavad ettevõtted, võlahaldusteenuseid pakkuvad ettevõtted, sideteenuseid pakkuvad ettevõtted jm), kellele võime teie isikuandmeid edastada. Edastame teie isikuandmeid mainitud asjakohastele isikutele ainult juhul ja ulatuses, mis on vajalik nende vastavate teenuste osutamiseks.

 

Ettevõte võib teie isikuandmeid edastada ka järgmistele andmesaajatele:

 

 • riigiasutustele ja registritele (Leedu Pank, Statistikaamet, notarid, kohtud, kohtutäiturid, õiguskaitseasutused jm);
 • võlgnike ühendatud andmekogumeid haldavatele isikutele (nt UAB Creditinfo Lietuva);
 • muudele ettevõtetele, kui see on vajalik finantsarvestuseks, auditiks, riskihindamiseks või teenuste osutamiseks;
 • Kuna ettevõte kuulub ettevõttegruppi SME Finance Group, võivad asjakohastel juhtudel teie isikuandmete saajad olla ka muud ettevõttega seotud ja samasse kontserni kuuluvad ettevõtted. Näiteks:
  • kui te ettevõtte teenuseid taotledes andsite nõusoleku, et teised samasse kontserni kuuluvad ettevõtted (nt UAB SME Leasing või UAB SME Loans) võiksid teile sarnaste teenuste osutamiseks lisapakkumisi teha, võime edastada teie andmed eespool nimetatud eesmärgil (selleks vajalikus ulatuses) sellele seotud ettevõttele (ettepaneku esitamiseks). Pidage meeles, et võite sellise nõusoleku ükskõik millal tühistada;
  • kui lisaks ettevõtte andmetele kasutate ka samasse kontserni kuuluvate muude ettevõtete andmeid ja see on vajalik teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, võib ettevõte eespool nimetatud eesmärgil teie asjakohased andmed turvaliselt edastada muudele seotud ettevõtetele (nt. teadaolevast kohustuste täitmata jätmisest ühe ettevõttegrupi äriühingu ees või juba laekunud lepingu sõlmimiseks vajalikud põhiandmed vms;
 • muudele kolmandatele isikutele, kes on seotud meie teenuste osutamisega ja (või) kellel on seaduslik alus neid andmeid saada.

Kui teie isikuandmeid tuleb asjakohases ulatuses edastada väljaspool EL-i / EMP-d asuvale andmesaajale, püüame tagada, et oleks rakendatud vähemalt üks järgmistest meetmetest:

 

 • Euroopa Komisjoni otsusega on kehtestatud, et riik (kus andmesaaja asub) tagab piisava tasemega isikuandmete kaitse (kehtib abikõlblikkuse otsus);
 • andmesaajaga on sõlmitud leping, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele;
 • rakendatakse kaitsemeetmeid vastavalt kehtivatele tegevusjuhistele või sertifitseerimismehhanismile, tagades muud kaitsemeetmed vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Teeme kõik meist oleneva, et õigusaktide nõuete rakendamisel vältida kõigil juhtudel isikuandmete kadu ja nende ebaseaduslikku kasutamist.

 

 • TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

Andmesubjektina on teil järgmised õigused:

 

 • tutvuda oma isikuandmete ja nende töötlemisviisidega;
 • nõuda ebaõigete, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist;
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale või nende esitamist teile sobivas vormingus;
 • mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui neid töödeldakse õigusliku huvi alusel;
 • tühistada oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Oma õiguste kasutamiseks andmesubjektina võtke meiega ühendust kirjalikult, e-posti teel [email protected] Esitage taotluses andmed, mille põhjal saame teid täpselt tuvastada (nt teie ees- ja perekonnanimi, muud kontaktandmed) ja märkige, milliseid oma õigusi soovite kasutada ja täpselt, millises ulatuses. Kui otsustate oma õigusi teostada esindaja kaudu, palume esitada ka esindaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed ning lisada esindamise fakti tõendavad dokumendid.

 

Kui olete arvamusel, et me töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult või rikume muul viisil teie isikuandmete töötlemisest tulenevaid õigusi, on teil õigus pöörduda Riikliku Andmekaitseinspektsiooni poole.

Kuid soovitame enne, kui võtete ühendust Riikliku Andmekaitseinspektsiooniga, meiega ühendust võtta (e‑posti aadressil [email protected]). Nii saame üheskoos kõige kiiremini leida probleemile mõlema poole jaoks optimaalseima lahenduse.