Privātuma politika

Privātuma politika (PDF)

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šajā privātuma politikā (“Politika”) ir sniegta galvenā informācija par jūsu personas datu apstrādi laikā, kad sazināties ar UAB “SME Finance” (“Uzņēmums” vai “mēs”) vai kad plānojat izmantot vai izmantojat mūsu sniegtos pakalpojumus, kā arī tad, kad kandidējat uz mūsu piedāvātajām vakancēm.

 

Jūsu personas datu pārzinis esam mēs, t. i.:

 

UAB “SME Finance”
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 304254910
Juridiskā adrese Antano Tumėno g. 4-15, Viļņa (Vilnius), Lietuva
Elektroniskā pasta adrese [email protected]
Tālr. numurs (8-634) 11 115
Datu aizsardzības speciālista (DAS) e-pasts [email protected]

 

Mūsu apstrādājamo personas datu subjekts esat jūs, t. i., fiziska persona (persona, kura kandidē uz mūsu piedāvātajām vakancēm, darbinieks, darbinieka ģimenes loceklis, pārvaldes institūcijas loceklis, akcionārs) un juridiskas personas, kura vēlas noslēgt līgumu ar mums, lai saņemtu mūsu sniegtos pakalpojumus, pārstāvis, uzņēmuma vadītājs, akcionārs, valdes vai citas koleģiālas institūcijas loceklis, nodrošinājuma devējs, patiesais labuma guvējs u.c.

 

Personas dati ir jebkura informācija, kuru jūs par sevi esat sniedzis pats vai kura ir saņemta no citiem avotiem, un uz kuras pamata mēs varam jūs identificēt. Parasti, taču ne vienmēr, tas ir jūsu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, kontaktinformācija, dati par jūsu ar mums noslēgtajiem līgumiem un tajos esošā informācija par kontiem, banku elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sarunu ieraksti, ja zvanāt mums, lai konsultētos, vai ar videonovērošanas kameru starpniecību ierakstītie jūsu video dati u.c.

 

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, izmantošanu, aizsardzību vai šo Politiku, lūdzam vērsties pie UAB “SME Finance” datu aizsardzības speciālista. Apliecinām, ka darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus.

 

Šī Politika var tikt atjaunota. Šādos gadījumos atjaunotā Politikas versija tiek publicēta Uzņēmuma tīmekļa vietnē.

 

 1. KO MĒS ŅEMAM VĒRĀ, APSTRĀDĀJOT JŪSU PERSONAS DATUS?

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz šo Politiku, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem, uzraudzības institūciju norādījumiem un ieteikumiem.

 

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ņemam vērā likumības, godprātības, pārredzamības, datu apstrādes apmēra un laika ierobežošanas (minimizēšanas) un precizitātes principu. Mēs nevācam un nepieprasām no datu subjektiem sniegt tādus datus, kuri nav nepieciešami, kā arī neapstrādājam šādus datus.

 

 1. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE NOLŪKĀ SNIEGT JUMS PAKALPOJUMUS

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas prevencijas procedūra

 

Esam finanšu iestāde, tāpēc mums ir atbilstoši jāīsteno tiesību aktos noteiktās noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas prevencijas prasības. Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu – mūsu klientu pārstāvju un (vai) labuma guvēju – datus. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas procedūras veicam, pamatojoties uz tiesību aktu un Uzņēmuma iekšējo procedūru noteikumiem.

 

Pirms uzsākt uzņēmējdarbības attiecības ar klientu, nosakām šāda klienta pārstāvja un (vai) labuma guvēja identitāti.

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas prevencijas nolūkā nepieciešamie personas dati parasti ir jāsniedz jums (piemēram, jūsu personu apliecinoša dokumenta dati u.c.). Tomēr mums ir tiesības minētajā nolūkā saņemt ar jums saistītus personas datus arī no citiem tiesiskiem avotiem (piemēram, VU “Registrų centras” administrējamiem valsts reģistriem, citām minētajam nolūkam izmantotajām datu bāzēm).

 

Šajā konkrētajā nolūkā savāktie jūsu personas dati tiek glabāti līdz 8 gadiem no darījuma īstenošanas dienas vai attiecību ar klientu pārtraukšanas dienas.

 

Kurus jūsu datus mēs vācam?

 

Mēs cenšamies vākt par jums pēc iespējas mazāk informācijas. Lai īstenotu darbību un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, mēs vācam šos galvenos jūsu personas datus (ieskaitot, taču ne tikai):

 • galvenie personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese vai adrese korespondencei;
 • identifikācijas dati: personas dokumentu dati, sejas fotogrāfija, IP adrese, internetbankas pievienošanās dati un cita pārlūkošanas informācija, ieskaitot datus par to, kad un no kurienes notika pievienošanās mūsu internetbankai un tīmekļa vietnei vai citām elektroniskajām platformām;
 • dati par jūsu darījumiem un citiem noslēgtajiem līgumiem ar mūsu partneriem UAB “SME Bank” un mūsu grupas uzņēmumiem, atkarībā no tā, kādi pakalpojumi jums tiek sniegti;
 • finanšu dati: finanšu līdzekļu izcelsme, rezidences valsts nodokļu maksāšanas nolūkiem, bankas konti, maksājumu dokumenti, finanšu saistības, īpašums, tā veids un vērtība, kredītvēsture un kredītreitings, izdevumi un ienākumi, finanšu mērķi;
 • ekonomiskie dati: jūsu esošā/iepriekšējā darbavieta, jūsu īstenotā saimnieciskā un komerciālā darbība (vai esat lauksaimnieks, veicat individuālu darbību u.tml.), jūsu ieņēmumu stabilitāte un citi ienākumu avoti;
 • sociāli demogrāfiskie dati: dzimums, ģimenes stāvoklis, jūsu apgādībā esošo personu skaits un dati par ģimeni;
 • dati par jūsu uzvedību tīmeklī un ieradumiem, kurus mēs nosakām pēc jūsu uzvedības mūsu tīmekļa vietnē, pašapkalpošanās vietnē vai, kad izmantojat citus mūsu grupas uzņēmumu vai mūsu partneru “SME Bank” elektroniskos kanālus (ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu);
 • dati, kas saņemti, īstenojot tiesību aktu prasības, piemēram, dati, kas saņemti pēc tiesu, notāru, parādu piedzinēju, tiesībsargājošo institūciju pieprasījumiem u.tml.
 • citi dati, kas var būt par jūsu parādniekiem/kreditoriem, patiesajiem labuma guvējiem, dati, kas saņemti prasījuma tiesību nodošanas darījumu laikā, kā arī, ja tas ir būtiski konkrētā pakalpojuma sniegšanai, ar jūsu piekrišanu tiek vākti veselības dati, taču nekādi citi speciālo kategoriju personas dati netiek vākti, ja vien jūs pats labprātīgi mums tos nesniedzat.

Pakalpojumu sniegšana un noslēgto līgumu administrēšana

 

Sniedzot klientiem savus pakalpojumus, apstrādājam jūsu – mūsu klientu pārstāvju un (vai) nodrošinājuma devēju un labuma guvēju – datus nolūkā noslēgt līgumus un izpildīt noslēgtos līgumus, kā arī uz šo līgumu pamata. Mēs stingri ievērojam mums piemērojamās tiesību aktus prasības.

 

Sniedzot klientiem savus pakalpojumus, varam apstrādāt klienta, kura pārstāvis vai labuma guvējs esat, iesniegumā norādītos jūsu personas datus (piemēram, kontaktinformāciju), ar darījumu un līgumu noslēgšanu un izpildi saistītus datus un citus personas datus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai. Visos gadījumos savu klientu pārstāvju (vai nodrošinājuma devēju vai labuma guvēju) datus apstrādāsim tikai tādā apmērā un veidā, kāds ir būtisks, lai atbilstoši sniegtu pakalpojumus un īstenotu mūsu juridiskās saistības.

 

Gadījumos, kad klients, kura pārstāvis esat, atbilstoši nepildīs savas saistības pret mums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kā kreditoram mums būs tiesības sākt parādu piedziņas un administrēšanas procedūras. Minētajā nolūkā varam apstrādāt papildu datus par saviem parādniekiem, to pārstāvjiem, nodrošinājuma devējiem, piemēram, pārbaudīt viņu kredītreitingu, nodarbinātību, finansiālo stāvokli, esošo īpašumu, īpašuma apgrūtinājumus. Šos datus varam saņemt no leģitīmiem avotiem, piemēram, VU “Registrų centras” administrējamām datu bāzēm, SODRA, Lietuvas bankas, UAB “Creditinfo Lietuva” vai citiem avotiem. Ņemiet vērā, ja kavēsieties izpildīt finanšu saistības, datus par mūsu klienta vai nodrošinājuma devēja parādu varam nodot kredītinformācijas birojam UAB “Creditinfo Lietuva” un (vai) Lietuvas bankai.

 

Savu klientu pārstāvju un citu norādīto fizisko personu datus glabājam 10 gadus no attiecīgā līguma izpildes dienas. Datus varam glabāt arī ilgāku laiku, ja tiesību aktos ir noteikts ilgāks attiecīgo datu glabāšanas periods, personas dati ir jāglabā ilgāk, lai aizsargātu mūsu intereses, vai tas ir nepieciešams atbilstošai parāda administrēšanai un piedziņai.

 

Ja Uzņēmums sniedz konkrētus pakalpojumus (piemēram, līzinga vai atgriezeniskā līzinga pakalpojumus), varam lūgt instalēt jūsu izmantotajā un Uzņēmumam ar īpašuma tiesībām piederošajā īpašumā globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) un piešķirt mums piekļuvi, kas ļauj attiecīgo pakalpojumu sniegšanas laikā Uzņēmumam, kā rūpīgam šā īpašuma īpašniekam, pārbaudīt īpašuma atrašanās vietu. Minētajā gadījumā Uzņēmumam piederošā īpašuma atrašanās vietu varēsim pārbaudīt izņēmuma gadījumos, ja mums būs informācija/radīsies pamatotas aizdomas, ka īpašums ir apdraudēts (piemēram, mums ir aizdomas, ka īpašums tiek nelikumīgi izmantots, ir nozagts u.tml.) un (vai) ar mums noslēgtais līgums netiek atbilstoši pildīts. Jebkurā gadījumā pastāvīgi datus par īpašuma atrašanās vietu mēs neuzkrājam, īpašuma atrašanās vieta tiek pārbaudīta reāllaikā. Taču, ja Uzņēmuma aizdomas apstiprinās, un īpašums patiešām ir apdraudēts, Uzņēmums var nodot savā rīcībā esošo informāciju par īpašuma atrašanās vietu tiesībsargājošām institūcijām.

 

 • PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKĀ

Mūsu tīmekļa vietnē varat abonēt jaunumu vēstules, kas ir saistītas ar mūsu darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkā, t. i., lai nosūtītu attiecīgās jaunumu vēstules. Datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana, kas tiek izteikta, abonējot jaunumu vēstules mūsu tīmekļa vietnē. Minētajā nolūkā apstrādāsim jūsu vārdu un elektroniskā pasta adresi.

 

Šo jūsu personas datu glabāšanas periods ir 3 gadi no jūsu piekrišanas saņemšanas dienas, ja vien šādu savu piekrišanu jūs neanulēsiet līdz noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

Uzņēmums, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma 69. panta 2. d., var apstrādāt arī esošo klientu un to pārstāvju vai nodrošinājuma devēju datus tiešā mārketinga nolūkā uz likumīgu Uzņēmuma interešu pamata.

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no mūsu jums sūtītajām jaunumu vēstulēm. To jūs varat izdarīt, nospiežot uz saites saņemto jaunumu vēstuļu apakšpusē vai informējot mūs pa e-pastu: [email protected].

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE, JA JŪS IESNIEDZAT PIEPRASĪJUMUS

Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu vai tālruni, kā arī iesniegt pieprasījumus ar sociālo tīklu kontu starpniecību un (vai) sazināties ar mums citos veidos. Šādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu sniegtos datus, lai administrētu no jums saņemtos pieprasījumus, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī izpildītu dažādas likumiskās prasības un aizstāvētu mūsu likumīgās intereses. Papildus pieprasījumiem jūsu sniegto personas datu apstrādes pamats ir Uzņēmuma likumīgās intereses.

 

Lūdzam, iesniedzot pieprasījumus, ievērot vismaz minimālas personīgās informācijas aizsardzības prasības un neizpaust tādus personas datus, kuri nav būtiski jūsu mērķim (pieprasījuma, sūdzības, lūguma vai jebkuras citas saziņas ar Uzņēmumu izklāstam).

 

Jūsu pieprasījumos norādītos datus glabāsim 3 gadus. Taču ņemiet vērā, ka šis periods var atšķirties atkarībā no Uzņēmumam sniegto personas datu satura, veida un citiem apstākļiem. Jūsu personas datus Uzņēmums var glabāt arī ilgāku laiku, ja tas ir būtiski Uzņēmuma (vai citu personu) tiesību un likumīgo interešu aizstāvībai, atbilstošai jūsu iesniegto pieprasījumu administrēšanai, sūdzības izskatīšanai vai strīda atrisināšanai, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

 1. VAKANČU PRETENDENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kurus sniedzat, kandidējot uz Uzņēmuma piedāvāto vakanci (piemēram, CV, motivācijas vēstuli u.tml.). Šos jūsu personas datus mēs apstrādājam uz jūsu piekrišanas pamata. To jūs izsakāt, iesniedzot attiecīgos datus.

 

Kandidēšanas uz Uzņēmuma piedāvāto vakanci nolūkā iesniegtie jūsu personas dati tiek glabāti atkarībā no konkrētās atlases ilguma. Beidzoties atlasei, Uzņēmums jūsu personas datus apstrādā tikai gadījumā, ja jūs sniedzat atsevišķu piekrišanu.

 

Ja savus personas datus mums sniedzat laikā, kad nav izsludināta neviena atlase, attiecīgos jūsu personas datus varam glabāt līdz 1 gadam, un šādas glabāšanas nolūks ir izmantot tos turpmākām personāla atlasēm. Savu piekrišanu jūsu sniegto datu apstrādei varat atsaukt jebkurā brīdī, informējot mūs pa e-pastu: [email protected].

 

Iesniedzot mums savus personas datus, lai tos izmantotu aktuālajām vai nākotnē rīkojamām atlasēm, lūdzam ievērot vismaz minimālas datu aizsardzības prasības, t. i., nesniegt tādu informāciju, kas nav saistīta ar jūsu kandidatūras izvērtēšanu vai kas nav tam nepieciešama.

 

 1. TĪMEKĻA VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.smefinance.lt vai www.smego.lt, varam apstrādāt jūsu IP adresi, kā arī citus tīkla datus, ja tos sniedzat. Šādi dati tiek vākti ar sīkdatņu un (vai) līdzīgu tehnoloģisko risinājumu palīdzību uz lietotāju piekrišanas pamata. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kas tiek nosūtītas uz izmantojamo interneta pārlūku un saglabātas jūsu ierīcē (piemēram, datorā vai telefonā). Sīkdatnes tiek nosūtītas uz jūsu datoru, pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļa vietni.

 

Šā iemesla dēļ mūsu tīmekļa vietne konkrētu laiku var “atcerēties” jūsu darbības, izvēles, veiktās operācijas. Respektīvi, sīkdatņu izmantošanas nolūks ir nodrošināt ērtu, drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī analizēt tīmekļa vietnes apmeklētāju ieradumus. Tas ļauj labāk pielāgot tīmekļa vietni tās apmeklētāju vajadzībām. Atsevišķi sīkdatņu veidi (nepieciešamās un analītiskās sīkdatnes) ir būtiski, lai tīmekļa vietne funkcionētu atbilstoši, tāpēc, atsakoties no šīm sīkdatnēm, tīmekļa vietne var nefunkcionēt atbilstoši.

 

Pēc sava ilguma sīkdatnes tiek iedalītas seansa sīkdatnēs (tiek dzēstas, kad apmeklētājs beidz pārlūkošanas seansu) un ilgtermiņa sīkdatnēs (tiek saglabātas ilgāku laiku). Sīkdatnes var tikt iedalītas arī atkarībā no tā, vai tās pieder pirmajai pusei (piemēram, tīmekļa administratoram) vai citai – trešajai pusei (piemēram, tīmekļa reklāmas organizatoriem).

 

Uzņēmuma tīmekļa vietnē tiek izmantotas turpmāk tekstā minētās sīkdatnes:

 

Nepieciešamās funkcionālās (obligātās) sīkdatnes – šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes sasniedzamībai un darbībai, palīdz analizēt tīmekļa vietnes vai viedtālruņu lietotnes saturu apmeklētāja ierīcē. Nepieciešamās funkcionālās sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes un viedtālruņu lietotnes funkcionalitāti, pielāgošanos apmeklētāja vajadzībām. Bez šīm sīkdatnēm vietnes darbība var tikt traucēta, un bez tām nav iespējams pilnībā netraucēti izmantot vietni, tāpēc no tām nav iespējams atteikties. Nepieciešamās funkcionālās sīkdatnes nevāc par apmeklētājiem tādu informāciju, kas var tikt izmantota mārketingam.

Analītiskās–statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas, lai labāk iepazītu vietnes apmeklētājus un pieskaņotu vietnes darbību apmeklētāju vajadzībām. Šīs sīkdatnes sniedz iespēju vietnē apskatīt iecienītākos apskatītos piedāvājumus, jaunumus un līdzīgu noderīgu informāciju, palīdz analizēt vietnes darbību, izvērtēt, kas ir izdarīts atbilstoši, kas darbojas lieliski, bet ko vajadzētu pilnveidot, tāpēc no tām nav iespējams atteikties. Ar analītiskajām sīkdatnēm savāktā informācija netiek individualizēta, tā tiek izmantota apkopotā veidā, taču šīs sīkdatnes var tikt izmantotas, lai izvērtētu vietnē esošo reklāmas akciju mērķtiecīgumu.

Mūsu izmantotās sīkdatnes detalizēti ir norādītas mūsu Sīkdatņu politikā, kuru meklējiet iepriekš minētajās mūsu tīmekļa vietnēs.

 

Jūs varat kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, iesakām iepazīties ar tā izmantošanas rokasgrāmatu un instrukcijām.

 

Ja nevēlaties, lai sīkdatnes vāktu informāciju, pārlūka iestatījumos atsakieties no sīkdatņu izmantošanas. Tomēr atsevišķi sīkdatņu veidi (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes) ir būtiski, lai tīmekļa vietne funkcionētu atbilstoši, tāpēc, atsakoties no šīm sīkdatnēm, tīmekļa vietne var zaudēt funkcionalitāti. Vairāk noderīgas informācijas par sīkdatnēm, par to, kā tās kontrolēt un dzēst, meklējiet tīmekļa vietnē: www.allaboutcookies.org.

 

 • PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Veicot savu darbību, mēs varam nolīgt konkrētus pakalpojumu sniedzējus (piemēram, uzņēmumus, kas sniedz datu glabāšanas pakalpojumus, uzņēmumus, kas izstrādā un uztur programmatūru, uzņēmumus, kas sniedz parādu administrēšanas pakalpojumus, uzņēmumus, kas sniedz sakaru pakalpojumus u.c.), kuriem var tikt nodoti jūsu personas dati. Jūsu personas dati šīm attiecīgajām personām tiek nodoti tikai tad un tikai tādā apmērā, kāds ir būtisks, lai šīs personas varētu sniegt attiecīgos pakalpojumus.

 

Uzņēmums jūsu personas datus var sniegt arī šiem datu saņēmējiem:

 

 • valsts institūcijām un reģistriem (Lietuvas bankai, Statistikas departamentam, notāriem, tiesām, parādu piedzinējiem, tiesībsargājošām institūcijām u.tml.);
 • personām, kuras administrē parādvēstures datu bāzes (piemēram, UAB “Creditinfo Lietuva”);
 • citiem uzņēmumiem, ja tas ir būtiski, lai veiktu finanšu uzskaiti, auditu, izvērtētu risku vai sniegtu pakalpojumus;
 • Uzņēmums pieder “SME Finance Group” uzņēmumu grupai, tāpēc konkrētos gadījumos jūsu personas datu saņēmēji var būt arī citi ar Uzņēmumu saistīti uzņēmumi, kas pieder šai uzņēmumu grupai. Piemēram:
  • gadījumā, ja vērsāties, lai saņemtu Uzņēmuma pakalpojumus, un izteicāt piekrišanu, ka papildu piedāvājumus attiecībā uz līdzīga veida pakalpojumiem jums varētu sniegt arī citi šai pašai uzņēmumu grupai piederoši uzņēmumi (piemēram, UAB “SME Leasing” vai UAB “SME Loans”). Minētajā nolūkā varam sniegt jūsu personas datus (nepieciešamajā apmērā) šim saistītajam uzņēmumam (piedāvājuma iesniegšanai). Atcerieties, ka jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu sniegto piekrišanu;
  • gadījumā, ja izmantojat dažādus ne tikai Uzņēmuma, bet citu tās pašas uzņēmumu grupas Uzņēmumu datus, un tas ir būtiski, lai sniegtu pakalpojumus atbilstoši, Uzņēmums minētajā nolūkā drošā veidā var nodot konkrētus jūsu datus citam saistītajam uzņēmumam (piemēram, par konstatētu saistību nepildīšanu vienam no uzņēmumu grupas uzņēmumiem, vai līguma noslēgšanai nepieciešamos, rīcībā jau esošos pamatdatus u.tml.;
 • citām trešajām personām, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu un (vai) kurām ir tiesisks pamats šos datus saņemt.

Gadījumos, kad apstrādājamie jūsu personas dati konkrētā apmērā mums ir jānodod datu saņēmējam, kas atrodas ārpus ES/EEE robežām, cenšamies nodrošināt, lai tiktu īstenots vismaz viens no šiem pasākumiem:

 

 • ar Eiropas Komisijas lēmumu ir atzīts, ka valsts (kurā ir datu saņēmējs) nodrošina atbilstoša līmeņa personas datu aizsardzību (ir pieņemts lēmums par atbilstību);
 • ar datu saņēmēju ir noslēgts līgums, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līgumu noteikumus;
 • ir īstenoti aizsardzības pasākumi saskaņā ar piemērojamiem uzvedības kodeksiem vai sertificēšanas mehānisms, tiek nodrošināti citi aizsardzības pasākumi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Visos gadījumos tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka, īstenojot tiesību aktu prasības, personas dati netiktu zaudēti vai nelikumīgi izmantoti.

 

 • JŪSU, KĀ DATU SUBJEKTA, TIESĪBAS

Jums, kā datu subjektam, ir šīs tiesības:

 

 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus datus;
 • pieprasīt dzēst savus personas datus;
 • pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt nodot savus personas datus citam datu pārzinim vai iesniegt tieši jums ērtā formā;
 • nepiekrist jūsu personas datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāti uz juridisku interešu pamata;
 • atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Ja vēlaties īstenot savas, kā datu subjekta, tiesības, sazinieties ar mums rakstveidā vai, rakstot uz e-pastu: [email protected] Lūgumā sniedziet informāciju, uz kuru pamatojoties mēs varētu jūs precīzi identificēt (piemēram, norādiet savu vārdu, uzvārdu, citu kontaktinformāciju), kā arī norādiet, kuras savas tiesības un konkrēti kādā apmērā vēlaties īstenot. Ja savas tiesības vēlaties īstenot ar pārstāvja starpniecību, lūdzam papildus norādīt pārstāvja vārdu, uzvārdu, datus sakaru uzturēšanai, kā arī pievienot pārstāvniecības faktu apstiprinošus dokumentus.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ka jūsu tiesības, kas ir saistītas ar personas datu apstrādi, tiek pārkāptas citā veidā, vērsieties Datu valsts inspekcijā.

Tomēr, pirms vēršanās Datu valsts inspekcijā aicinām vispirms noteikti sazināties ar mums (pa e-pastu: [email protected]). Tādējādi varēsim kopā rast operatīvu un abām pusēm optimālu problēmas risinājumu.