Privatumo politika

SME Finance privatumo politika (PDF)

 

 

Šioje privatumo politikoje („Politika“) pateikiama pagrindinė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kuomet bendraujate su UAB „SME Finance“ („Bendrovė“ arba „mes“) ar kai ketinate naudotis arba naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis taip pat tada, kai kandidatuojate į mūsų siūlomas darbo pozicijas.

 

Jūsų asmens duomenų valdytoju esame mes, t. y.:

 

UAB „SME Finance“
Juridinio asmens kodas 304254910
Buveinės adresas Antano Tumėno g. 4-15, Vilnius, Lietuva
Elektroninio pašto adresas [email protected]
Tel. numeris (8-634) 11 115
Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) el. paštas [email protected]

 

Mūsų tvarkomų asmens duomenų subjektu esate Jūs, t. y. fizinis asmuo (asmuo, kandidatuojantis į mūsų siūlomas darbo pozicijas, darbuotojas, darbuotojo šeimos narys, valdymo organo narys, akcininkas) ir juridinio asmens, siekiančio sudaryti sutartį su mumis dėl mūsų teikiamų paslaugų, atstovas, įmonės vadovas, akcininkas, valdybos ar kito kolegialaus organo narys, užtikrinimo priemonių davėjas, tikrasis naudos gavėjas ir kt.

 

Asmens duomenys suprantami kaip bet kuri informacija, kurią apie save Jūs pateikėte pats, arba kuri buvo gauta iš kitų šaltinių, ir kurios dėka mes galime Jus identifikuoti. Dažniausiai, bet ne visada, tai yra Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, kontaktinė informacija, duomenys apie Jūsų sudarytas sutartis su mumis ir jose esančių sąskaitų informacija, naudojimosi elektronine bankininkyste duomenys, pokalbių įrašai, kai skambinate su mumis pasikonsultuoti, ar vaizdo stebėjimo kameromis įrašyti Jūsų vaizdo duomenys bei kita.

 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, naudojimu, apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, prašome kreiptis į UAB „SME Finance“ duomenų apsaugos pareigūną. Užtikriname, kad dedame visas pastangas apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

 

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama Bendrovės interneto svetainėje.

 

 1. KUO VADOVAUJANTIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų, nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi.

 

 1. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT SUTEIKTI JUMS PASLAUGAS

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūra

 

Esame finansų įstaiga, todėl privalome tinkamai įgyvendinti teisės aktuose nustatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų – mūsų klientų atstovų ir (ar) naudos gavėjų – duomenis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūras atliekame vadovaudamiesi teisės aktų bei Bendrovės vidaus procedūrų nuostatomis.

Prieš užmegzdami su klientu verslo santykius, nustatome tokio kliento atstovo ir (ar) naudos gavėjo tapatybę.

 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu reikalingus asmens duomenis įprastai turite tiesiogiai pateikti Jūs (pvz., savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir kt.). Nepaisant to, mes turime teisę minėtu tikslu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis ir iš kitų teisėtų šaltinių (pvz., VĮ „Registrų centras“ administruojamų valstybinių registrų, kitų minėtam tikslui naudojamų duomenų bazių).

 

Šiuo konkrečiu tikslu Jūsų asmens duomenis saugome iki 8 metų nuo sandorio įgyvendinimo dienos arba santykių su klientu nutraukimo dienos.

 

Kokius duomenis renkame apie Jus

 

Mes stengiamės rinkti apie Jus kuo mažiau informacijos. Veiklai vykdyti ir kokybiškoms paslaugoms teikti mes renkame šiuos pagrindinius Jūsų asmens duomenis (įskaitant, tačiau jais neapsiribojant):

 • Pagrindinius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamasis adresas arba adresas korespondencijai;
 • Identifikavimo duomenis: asmens dokumentų duomenys, veido nuotrauka, IP adresas, interneto banko prisijungimo duomenys bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto banko ir interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų;
 • Duomenis apie Jūsų sandorius ir kitas sudarytas sutartis su mūsų partneriais UAB SME Bank ir mūsų grupės įmonėmis, priklausomai nuo to, kokios paslaugos Jums yra teikiamos;
 • Finansinius duomenis: lėšų kilmė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, banko sąskaitos, mokėjimo dokumentai, finansiniai įsipareigojimai, turtas, jo rūšys ir vertė, kredito istorija ir kreditingumas, išlaidos bei pajamos, finansiniai tikslai;
 • Ekonominius duomenis: Jūsų esama / buvusi darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla (tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą ir pan.), Jūsų pajamų stabilumas bei kiti pajamų šaltiniai;
 • Sociodemografinius duomenis: lytis, šeiminė padėtis, jūsų išlaikomų asmenų skaičius ir duomenys apie šeimą;
 • Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal Jūsų elgesį mūsų interneto svetainėje, savitarnos svetainėje ar naudojantis kitais mūsų grupės įmonių ar mūsų partnerių SME Bank elektroniniais kanalais (turint Jūsų sutikimą);
 • Duomenis, gautus vykdant teisės aktų reikalavimus, tokius kaip duomenis, gautus pagal teismų, notarų, antstolių, teisėsaugos institucijų paklausimus ir pan.
 • Kitus duomenis, kurie gali būti apie jūsų skolininkus/kreditorius, tikruosius naudos gavėjus, duomenys, gauti reikalavimo teisių perleidimo sandorių metu, taip pat, jei tai yra būtina dėl teikiamos paslaugos, su Jūsų sutikimu renkami sveikatos duomenys, tačiau jokie kiti specialių kategorijų asmens duomenys nėra renkami, nebent Jūs pats juos atskleidžiate mums savanoriškai.

Paslaugų teikimas ir sudarytų sutarčių administravimas

 

Teikdami klientams savo paslaugas tvarkome Jūsų – mūsų klientų atstovų ir (ar) užtikrinimo priemones pateikusių asmenų bei naudos gavėjų – duomenis sutarčių sudarymo ir sudarytų sutarčių vykdymo tikslu bei pagrindu. Be kita ko, griežtai laikomės mums taikomų teisės aktų reikalavimų.

 

Teikdami klientams savo paslaugas galime tvarkyti kliento, kurio atstovu, ar naudos gavėju esate, paraiškoje nurodytus Jūsų asmens duomenis (pvz., kontaktinius duomenis), su sandoriais ir sutarčių sudarymu bei vykdymu susijusius duomenis bei kitus mūsų paslaugų teikimui reikalingus asmens duomenis. Visais atvejais savo klientų atstovų (ar užtikrinimo priemones pateikusių asmenų, ar naudos gavėjų) duomenis tvarkysime tik tokia apimtimi ir būdu, kiek ir kaip tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui ir mūsų turimų teisinių prievolių įgyvendinimui.

 

Tais atvejais, kuomet pagal sudarytas sutartis klientas, kurio atstovu esate tinkamai nevykdys savo įsipareigojimų mums, kaip kreditorius turėsime teisę pradėti skolų išieškojimo ir administravimo procedūras. Minėtu tikslu galime tvarkyti papildomus duomenis apie savo skolininkus, jų atstovus, užtikrinimo priemones pateikusius asmenis, pvz., tikrinti jų kreditingumą, užimtumą, finansinę padėtį, turimą turtą, turto suvaržymus. Šiuos duomenis galime gauti iš teisėtų šaltinių, pvz., VĮ „ Registrų centras“ administruojamų duomenų bazių, SODRA, Lietuvos banko, UAB „Creditinfo Lietuva“ ar kitų šaltinių. Atkreipkite dėmesį, kad vėluojant vykdyti finansinius įsipareigojimus, duomenis apie mūsų kliento ar užtikrinimo priemonių davėjo skolą galime perduoti kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ ir (ar) Lietuvos bankui.

 

Savo klientų atstovų ir kitų nurodytų fizinių asmenų duomenis saugome 10 metų nuo atitinkamos sutarties įvykdymo dienos. Duomenis galime saugoti ir ilgesnį laiko tarpą, jei teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis atitinkamų duomenų saugojimo laikotarpis, asmens duomenis saugoti yra būtina ilgiau siekiant apsaugoti mūsų interesus arba tai yra reikalinga tinkamam skolos administravimui bei išieškojimui.

 

Bendrovei teikiant tam tikras paslaugas (pvz., lizingo ar atgalinio lizingo paslaugas) galime paprašyti įdiegti Jūsų naudojamame ir Bendrovei nuosavybės teise priklausančiame turte globalios padėties nustatymo sistemą (GPS) bei suteikti mums prieigą, leidžiančią atitinkamų paslaugų teikimo laikotarpiu Bendrovei, kaip rūpestingam to turto savininkui, tikrinti turto buvimo vietą. Pastaruoju atveju Bendrovei priklausančio turto buvimo vietą galėsime tikrinti išimtinais atvejais, jei turėsime žinių / mums kils pagrįstas įtarimas, jog turtui yra iškilusi grėsmė (pvz., įtariame, jog turtas yra neteisėtai naudojamas, pavogtas ir pan.) ir (ar) su mumis sudaryta sutartis nėra tinkamai vykdoma. Bet kokiu atveju nuolat nekaupiame duomenų apie turto buvimo vietą, o turto buvimo vieta tikrinama realiu laiku. Be kita ko, pasitvirtinus Bendrovės įtarimams, jog turtui iš tiesų yra iškilusi grėsmė, Bendrovė gali perduoti turimą informaciją apie turto buvimo vietą teisėsaugos institucijoms.

 

 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius, susijusius su mūsų veikla bei teikiamomis paslaugomis. Pastaruoju atveju, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. atitinkamų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje. Minėtu tikslu tvarkysime Jūsų vardą bei elektroninio pašto adresą.

 

Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos.

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., taip pat gali tvarkyti esamų klientų ir jų atstovų ar užtikrinimo priemonių pateikėjų duomenis ir tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto Bendrovės intereso pagrindu.

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba informuodami mus el. paštu [email protected].

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS PATEIKUS UŽKLAUSAS

Jūs turite galimybe susisiekti su mumis el. paštu ar telefonu, taip pat pateikti užklausas per socialinių tinklų paskyras ir (ar) kitais būdais susisiekti su mumis. Tokiais atvejais mes tvarkome Jūsų pateiktus duomenis siekdami administruoti iš Jūsų gautas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, be kita ko, ir vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti mūsų teisėtus interesus. Kartu su užklausomis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrovės teisėtas interesas.

 

Prašome teikiant užklausas laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų bei neatskleisti perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini Jūsų siekiamam tikslui (užklausos, skundo, prašymo ar bet kokio kitos kreipimosi į Bendrovę išdėstymui).

 

Jūsų duomenis, pateiktus su užklausomis, saugome iki 3 metų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad šis laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo Bendrovei pateiktų asmens duomenų turinio, pobūdžio bei kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Bendrovės (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam Jūsų pateiktų užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, be kita ko, ir kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

 

 1. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate kandidatuodami į Bendrovės siūlomą darbo poziciją (pvz., CV, motyvacinį laišką ir pan.). Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami atitinkamus duomenis.

 

Kandidatavimo į Bendrovės siūlomą darbo poziciją tikslu pateiktus Jūsų asmens duomenis saugome priklausomai nuo konkrečios atrankos trukmės. Atrankai pasibaigus, Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tik tuo atveju, jeigu Jūs tam pateikiate atskirą sutikimą.

 

Jeigu savo asmens duomenis pateikiate mums kuomet nėra paskelbta jokia atranka, atitinkamus Jūsų asmens duomenis galime saugoti iki 1 metų, su tikslu naudoti juos vėlesnių personalo atrankų tikslais. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis bet kada galite atšaukti mus informavę el. paštu [email protected].

 

Pateikdami mums savo asmens duomenis vykdomų ar ateityje vykdytinų atrankų panaudojimui, prašytume laikytis bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. neteikite perteklinės informacijos, kuri nebūtų susijusi ar reikalinga Jūsų kandidatūros įvertinimui.

 

 1. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje www.smefinance.lt ar www.smego.lt, galime tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu juos suteikiate. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukai yra nedidelės rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje ar telefone). Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.

 

Dėl šios priežasties mūsų interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Taigi, slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

 

Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pavyzdžiui, svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pavyzdžiui, internetinės reklamos organizatoriams).

 

 

Bendrovės interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

 

Būtinieji techniniai (privalomieji) slapukai – Slapukai būtini svetainės pasiekiamumui bei veikimui, padedantys analizuoti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį lankytojo įrenginyje. Būtinieji techniniai slapukai užtikrina interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, prisitaikymą prie lankytojo poreikių. Be šių slapukų svetainės veikla gali sutrikti ir be jų neįmanoma visiškai laisvai naudotis Svetaine, todėl nėra galimybės jų atsisakyti. Būtinieji techniniai slapukai nerenka apie lankytojus informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai.

 

Analitiniai – statistiniai slapukai naudojami siekiant geriau pažinti Svetainės lankytojus ir priderinti jos veikimą pagal lankytojų poreikius. Šie Slapukai suteikia galimybę Svetainėje matyti populiariausius žiūrėtus pasiūlymus, naujienas ir panašią naudingą informaciją, padeda analizuoti svetainės veiklą, vertinti, kas padaryta tinkamai, kas veikia puikiai, o ką reikėtų patobulinti, todėl negalima jų atsisakyti. Analitiniais slapukais surinkta informacija neindividualizuojama, ji naudojama apibendrinta, tačiau tokie Slapukai gali būti naudojamai siekiant įvertinti svetainėje esamų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Detaliai mūsų naudojami slapukai yra nurodomi mūsų Slapuku politikoje, kurią galite rasti aukščiau nurodytose mūsų interneto svetainėse.

 

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis.

 

Jeigu nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pavyzdžiui, būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

 • ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Vykdydami savo veiklą mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Jūsų asmens duomenis šiems atitinkamiems asmenims perduodame tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

 

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti ir šiems duomenų gavėjams:

 

 • valstybės institucijoms ir registrams (Lietuvos bankui, Statistikos departamentui, notarams, teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ir pan.);
 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;
 • Bendrovė priklauso SME Finance Group įmonių grupei, todėl tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti ir kitos su Bendrove susijusios įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei. Pavyzdžiui:
  • tuo atveju, jeigu kreipiantis dėl Bendrovės paslaugų išreiškėte sutikimą, jog papildomus pasiūlymus dėl panašaus pobūdžio paslaugų Jums galėtų pateikti ir kitos tai pačiai įmonių grupei priklausančios bendrovės (pvz., UAB SME Leasing ar UAB SME Loans), minėtu tikslu galime pateikti Jūsų duomenis (tam būtina apimtimi) šiai susijusiai bendrovei (pasiūlymo pateikimui). Turėkite omenyje, jog bet kada galite atšaukti tokį duotą savo sutikimą;
  • tuo atveju, jeigu naudojatės įvairiomis ne tik Bendrovės, bet kitų tos pačios įmonių grupės Bendrovių duomenimis ir tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui, Bendrovė minėtu tikslu gali saugiai perduoti tam tikrus Jūsų duomenis susijusiai kitai bendrovei (pvz., apie žinomą įsipareigojimų nevykdymą vienai iš įmonės grupės bendrovių arba sutarties sudarymui reikalingus jau turimus pagrindinius duomenis ir pan.;
 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

Tais atvejais, kuomet tvarkomus Jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);
 • su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

 

 • JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises:

 

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, susisiekite su mumis raštu, el. paštu [email protected]. Prašyme pateikite informaciją, iš kurios galėtume Jus tiksliai identifikuoti (pvz., nurodykite savo vardą, pavardę, kitus kontaktinius duomenis) bei nurodykite, kurią savo teisę ir kokia tiksliai apimtimi norite įgyvendinti. Jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašome papildomai nurodyti atstovo vardą, pavardę, duomenis ryšiui palaikyti bei pridėti atstovavimo faktą pagrindžiančius dokumentus.

 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai ar kitaip pažeidžiame Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su mumis (el. paštu [email protected]). Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.