Privatumo politika

Ši SME Finance grupės įmonių asmens duomenų tvarkymo politiką (toliau – „Politika“) skirta supažindinti Jus, kokiu tikslu ir kokiais pagrindais SME Finance grupės įmonėse mes renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis.

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, t.y. Jumis.

SME Finance grupė – šios Politikos kontekste SME Finance grupė apima SME Finance grupės įmones UAB „SME Finance“ ir UAB „SME Finance Leasing“.

Valdytojas – jūsų Asmens duomenų valdytojas yra SME Finance grupės įmonė, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios paslaugomis Jūs ketinate naudotis.

SME Finance grupė užtikrina, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis būtų laikomasi teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų. SME Finance grupė taip pat nustato efektyvias duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama SME Finance grupės interneto svetainėje.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

SME Finance grupė tvarko savo klientų, jų atstovų, klientų prievoles užtikrinančių asmenų, kitų su paslaugų teikimu susijusių asmenų (jų atstovų) asmens duomenis tinkamo užklausų tvarkymo bei paslaugų teikimo tikslu, siekdama sudaryti ar vykdydama su klientais sudarytas sutartis, taip pat įgyvendindama taikytinuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Pagrindinės SME Finance grupės tvarkomų asmens duomenys kategorijos yra šios:

 • Tapatybės bei kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens dokumento duomenys, asmens parašas ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartį;
 • Duomenys apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis: pareigos atstovaujamoje įmonėje ir pan.;
 • Finansiniai duomenys: duomenys apie pajamas, nuosavybę, turimus finansinius įsipareigojimus, kredito reitingą, kredito istoriją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, jų sumas, datas, gavėjus ir siuntėjus ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvertinti finansinę riziką, draudimo apsaugos reikalingumą, įsiskolinimo tikimybę;
 • Duomenys, susiję su lizinguojamu turtu: draudėjas, vairuotojo pažymėjimo numeris, transporto priemonės buvimo vietos duomenys (jei automobilyje įdiegta GPS sekimo sistema) ir kiti duomenys. Šie duomenys renkami SME Finance grupės nuosavybės apsaugos tikslais;
 • Duomenys, susiję su naudojimusi SME Finance svetaine, savitarna ir paslaugomis: kliento naudotojo ID, slaptažodis, naudojami slapukai ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį bei paslaugų gerinimo tikslais;
 • Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: garso įrašai telefonu, informacija el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui socialiniais tinklais. Šie duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį bei paslaugų gerinimo tikslais;
 • Kitus duomenis, kurie yra būtini SME Finance grupės paslaugų teikimui arba gali turėti reikšmės Jūsų gebėjimui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad SME Finance grupė iš Jūsų ar trečiųjų šaltinių gautus asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina pasirengti ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, taip pat SME Finance grupei taikytinų teisinių prievolių įvykdymą

SME Finance grupei teikiant lizingo paslaugas galime paprašyti įdiegti Jūsų lizinguojamame ir SME Finance grupei nuosavybės teise priklausančiame turte globalios padėties nustatymo sistemą (GPS) bei suteikti mums prieigą, leidžiančią atitinkamų paslaugų teikimo laikotarpiu SME Finance grupei, kaip rūpestingam to turto savininkui, tikrinti turto buvimo vietą. Pastaruoju atveju SME Finance grupei priklausančio turto buvimo vietą galėsime tikrinti išimtinais atvejais, jei turėsime žinių / kils pagrįstas įtarimas, jog turtui yra iškilusi grėsmė (pvz., įtariame, jog turtas yra neteisėtai naudojamas, pavogtas ir pan.) ir (ar) su mumis sudaryta sutartis nėra tinkamai vykdoma. Bet kokiu atveju, turto buvimo vieta tikrinama realiu laiku. Be kita ko, pasitvirtinus SME Finance grupės įtarimams, jog turtui iš tiesų yra iškilusi grėsmė, SME Finance grupė gali perduoti turimą informaciją apie turto buvimo vietą teisėsaugos institucijoms.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname iš šių šaltinių:

 • Daugumą Jūsų finansiniam patikimumui vertinti reikalingų duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui iš užpildytos paraiškos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius, bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų savitarnos svetainėje;
 • SME Finance grupė, vykdydama savo teisines prievoles duomenis apie Jus gali gauti ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui SIA Nordigen Solutions, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro sistemos, VĮ Registrų centras, kitų valstybinių institucijų, prieinamų registrų bei duomenų bazių. Tokia iš kitų šaltinių gauta informacija gali būti susijusi su Jūsų tapatybe, kreditingumu, finansiniais duomenimis bei galima pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika;
 • Iš duomenų tvarkytojo tapatybės nustatymo ir/ar elektroninio parašo priemonių, Jums pasirinkus savo tapatybę nustatyti ar dokumentus pasirašyti naudojantis šiomis priemonėmis;
 • Pasiūlymo pateikimo tikslu Jūsų duomenis galime gauti iš savo verslo partnerių ar grupės įmonių.

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis saugome ne ilgiau kaip 3 metus nuo atitinkamos sutarties įvykdymo, paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos. Jeigu taikytini teisės aktai nustato kitokius terminus konkrečių Jūsų asmens duomenų saugojimui, SME Finance grupė saugos šiuos Jūsų asmens duomenis atitinkamuose teisės aktuose įtvirtintais terminais. SME Finance grupė taip pat turi teisę saugoti su paslaugų teikimu susijusius asmens duomenis ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra reikalinga siekiant apginti SME Finance grupės (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus.

Kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys, priklausomai nuo paslaugų rūšies yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Teisinė prievolė. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis privalome, kad įvykdytume Valdytojui taikomą teisinę prievolę;
 • Teisėtas interesas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
 • Sutikimas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūs davėte savo sutikimą, pavyzdžiui, gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, patikrinti duomenis apie Jūsų galimybes įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

SME Finance grupė, vykdydama savo veiklą gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems SME Finance grupės įmonės pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

SME Finance grupė tam tikrus Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti kitiems duomenų gavėjams:

 • valstybės institucijoms ir registrams: pavyzdžiui, Lietuvos bankui, teismams, antstoliams, notarams, teisėsaugos institucijoms, ir pan.);
 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims: pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“;
 • kitoms įmonėms ar asmenims, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, skolų išieškojimui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;
 • SME Finance įmonių grupės įmonėms: pavyzdžiui, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, taip pat organizuojant kandidatų į darbuotojus atrankas duomenys gali būti teikiami kitoms SME Finance grupės įmonėms;
 • Reikalavimo teises į SME Finance grupės skolininkus įsigyjantiems asmenims;
 • Draudimo įmonėms;
 • Mokėjimo, kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su SME Finance grupės įmone sudarytą sandorį;
 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti

Visais atvejais SME Finance grupė deda protingas pastangas siekdama užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų neteisėtai naudojami arba prarasti.

Įprastai savo veikloje SME Finance grupė tvarkomų asmens duomenų neperduoda už ES / EEE ribų. Tais atvejais, kuomet tvarkomus Jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);
 • su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • Duomenų gavėjas, esantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, reikalavimus (vadinamasis „privatumo skydo“ susitarimas);
 • yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius, susijusius  ekonomikos ir finansų rinkos aktualijomis, taip pat su mūsų veikla bei teikiamomis paslaugomis. Pastaruoju atveju, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. atitinkamų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje. Mūsų svetainėje taip pat galite sutikti su tiesiogine rinkodara pildydami paslaugų paraiškas bei laisva valia pažymėdami varnelę gauti reklaminius pranešimus.

Bet kuriuo atveju Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų užsiprenumeruotų SME Finance grupės naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba kreipdamiesi raštu į SME Finance grupę (el. paštu [email protected]).

Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos. Suėjus minėtam 3 metų terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą iki šio terino pabaigos, SME Finance grupė atitinkamus Jūsų duomenis minėtu tikslu nustos tvarkyti.

SME Finance grupė taip pat gali tvarkyti savo klientų juridinių asmenų ir (ar) jų atstovų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu siekdama klientus el. paštu informuoti apie kitas SME Finance grupės teikiamas paslaugas. Asmenys, dar prieš tapdami SME Finance grupės klientais, taip pat esami SME Finance grupės klientai gali bet kada (t. y. tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti arba atsisakyti tokio jų asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Tokį savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su SME Finance grupe (el. paštu [email protected] ) arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą.

Profiliavimas

Jūsų duomenys įvairiais tvarkymo tikslais gali būti tvarkomi ne automatinėmis ir automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti Jūsų asmenines savybes ir analizuoti arba prognozuoti Jūsų asmeninius interesus ar pasirinkimus. SME Finance grupė gali atlikti profiliavimą siekiant alikti analizę, būtiną pasiūlyti Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, suteikti konsultaciją ar rinkodaros tikslais.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar SME Finance grupė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad SME Finance grupės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), turite teisę prašyti, kad SME Finance grupė ištrintų Jūsų asmens duomenis;
 • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad SME Finance grupė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, turite teisę kitam duomenų valdytojui perkelti duomenis, kuriuos SME Finance grupė tvarko gavusi Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones;
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju SME Finance grupė nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas Jums turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs esate davęs tam sutikimą.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu arba siekiate įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rekomenduojame dėl to susisiekti su SME Finance grupe susisiekti el. paštu [email protected], paštu (siunčiant laišką adresu A. Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius) arba atvykus pas mus į biurą.

Jūsų prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo SME Finance grupėi turėtų atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

 • Prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;
 • Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys iš kurių galėtume aiškiai nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią ir aukščiau nurodytų savo teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti;
 • Jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašyme turite nurodyti atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir pridėti atstovavimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kreipiatės į SME Finance grupę su žodiniu prašymu įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, SME Finance grupės darbuotojai Jūsų paprašys pateikti prašymą raštu bei nurodys visus galimus tokio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.

Už Jūsų prašymų vykdymą atsakingas SME Finance grupės darbuotojas, esant visoms atitinkamoms Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuos Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus Jūsų prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų gautų prašymų skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Visais atvejais Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Visgi visais atvejais rekomenduojame prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su mumis, kad būtų rastas operatyvus ir abiem pusėms priimtinas problemos sprendimo būdas.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

SME Finance grupė įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo. Tokio priemonės apima, be kita ko, įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais.

Nepaisant to, reikia turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu, mobiliuoju telefonu ar kt.) gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo SME Finance grupės pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Dėl šios priežasties, siekdami užtikrinti konfidencialių Jūsų duomenų saugumą rekomenduojame Jums neteikti mums informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) SME Finance grupės nenaudojamas elektronines sistemas.